Vidéos Kata Demo Fiesch 2017

Vidéos des démonstrations du samedi après-midi Nage-No-Kata Katame-no-Kata Kime-no-Kata Kodokan-Goshin-Jitsu Juno-Kata Koshiki-no-Kata...