Vidéos des démonstrations du samedi après-midi

Nage-no-Kata

Katame-no-Kata

Kime-no-Kata

Juno-Kata

Kodokan-Goshin-Jutsu

Koshiki-no-Kata

Itsutsu-no-Kata