Vidéos des démonstrations du samedi après-midi

Nage-No-Kata

Katame-no-Kata

Kime-no-Kata

Kodokan-Goshin-Jitsu

Juno-Kata

Koshiki-no-Kata

Itsutsu-no-Kata